Текст објављен у „Просветном гласнику“

Стручно усавршавање наставника за међупредметне компетенције, на основу
одлуке министра просвете, науке и технолошког развоја, по којој је то програм од
јавног интереса, Удружење за промоцију, усавршавање и развој образовања „Нови
логос”спровело је у 85 основних школа Србије.

Од образовања у 21. веку очекује се да на квалитетан и ефикасан начин ученике припреми за живот у свету динамичних промена, свету који очекује висококвалификоване појединце спремне да умењем, вештинама и ставовима допринесу развоју друштва и економије засноване на знању, спремне да се суоче са проблемима и да их одговорно и ефикасно решавају, да буду активни и одговорни грађани, спремни за сарадњу и комуникацију са другима
и другачијима.

Зато нова парадигма подразумева образовање усмерено на развој компетенција ученика – то је императив образовања у 21. веку. Због чега образовање усмерено на развој компетенција? Зато што појам компетенција интегрише појмове као што су знање, вештине, ставови, вредности; доприноси бољем и дубљем разумевању појава и процеса у природи и друштву и њиховој функционалној примени у различитим контекстима; наглашава способност појединца да оно што је научио квалитетно и ефикасно употреби за решавање проблемских ситуација у професионалном, као и у свакодневном животу…