Међупредметне компетенције

 

Међупредметне компетенције

Опште међупредметне компетенције заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење.

Компетенције

У данашњем свету образовања и обука кључна реч је компетенција – образовање усмерено на развој компетенција, кључне компетенције за целоживотно учење, опште међупредметне компетенције.

А шта је компетенција, како се дефинише?

Данас постоји више различитих дефиниција појма компетенција као нпр. поседовање способности да се обави специфична улога; способност примене знања у дефинисаном контексту; комбинација знања, вештина и ставова која одговара контексту; мултифункционални пакети знања, вештина и ставова који су потребни свим појединцима за остварење, развој и даље учење и који су неопходни у обављању свих занимања, или групације занимања (критичко мишљење, решавање проблема, комуникационе вештине, социјалне вештине и сл.). Оно што је заједничко за све дефиниције то су знања, вештине, ставови и способности. У Републици Србији појам компетенција се дефинише као скуп повезаних знања, вештина, ставова и личних својстава које једној особи омогућавају да у датом контексту, одређеној ситуацији предузме одговарајућу активност и да ту активност обави ваљано, успешно и ефикасно.

Опште међупредметне компетенције

Заснивају се на кључним компетенцијама, развијају се кроз наставу свих предмета, примењиве су у различитим ситуацијама и контекстима при решавању различитих проблема и задатака, неопходне су свим ученицима за лично остварење и развој, као и укључивање у друштвене токове и запошљавање и чине основу за целоживотно учење.