Програм обуке

Развој међупредметних компетенција

Развој међупредметних компетенција је назив програма стручног усавршавања/обуке, који је у периоду од 31. јануара до 23. фебруара 2020. године, у 85 основних школа на територији Републике Србије, реализовало Удружење за промоцију, усавршавање и развој образовања „НОВИ ЛОГОС” а на основу Одлуке министра просвете, науке и технолошког развоја, број 610-00-01563/2/2019-07 од 12.12.2019. године. Наведени програм је програм од јавног интереса на основу решења министра, број 610-00-00077/2020-07 од 28.01.2020. године.

Реализоване обуке

40 водитеља успешно је реализовало обуке у 85 основних школа широм Србије у периоду од 31.01.2020. до 23.2.2020. године.

Укупан број полазника је био 2.516.

Од 85 основних школа, обуку је похађало и 53 директора.

Просечна оцена свих 85 обука (од стране полазника обуке) је 3,86 од максималних 4.

Уводне напомене

Закон о основама система образовања и васпитања, у члану 11. доноси кључне компетенције које су дефинисане на нивоу Европске уније 2006. године и које су биле основ за развијање општих међупредметних компетенција у Републици Србији 2013. године. Члан 12. истог закона дефинише опште међупредметне компетенције и наглашава да се оне развијају кроз наставу свих предмета, да су применљиве у различитим ситуацијама за решавање проблема и задатака и да су неопходне свим ученицима за лично остварење и развој, укључивање у друштвене токове, запошљавање и целоживотно учење. Ове компетенције су наведене и у посебним законима, Закон о основном образовању и васпитању и Закон о средњем образовању и васпитању.

Циљеви, исходи…

Циљеви и исходи обуке, приоритетна област на коју се програм односи, компетенције које програм развија…

Садржај и програм обуке

Програм обухвата следеће теме и садржаје:

  • Тема 1. О компетенцији и компетенцијама
  • Тема 2. Активности које доприносе развоју општих међупредметних компетенција
  • Тема 3. Приступи, методе и технике
  • Тема 4. Oпште међупредметне компетенције и настава и учење – планирање наставе и учења

Ауторски и водитељски тим

Аутори и водитељи пројекта су наставници и стручни сарадници са дугогодишњим искуством у реализацији пројеката и обука.

Организатор пројекта

Пројекат реализује Удружење за промоцију, усавршавање и развој образовања „НОВИ ЛОГОС”