Драгана Пелемиш

Позиција: водитељ обуке

После обуку у раду са учесницима обуке Развој међупредметних компетенција могу се изнети бројна позитивна искуства и закључци, који призилазе из велике мотивације самих учесника и њиховог активног учешћа у самој обуци. Током обуке наставници су успели да функционално повежу исходе, стандарде и међупредметне коментенције, овладају и дефинишу појмове, разграниче и уоче разлике међу њима.

Учесници су мотивисани и подстакнути за савремене приступе учења, примену међупредметног приступа у планирању и реализацији програма наставе и учења и развоју међупредметних компетенција кроз реализацију тематске и пројектне наставе.

Обука се наставља, праћењем реализације међупредметне теме која ће се реализовати на нивоу школа. Поред наставника, на обуци су били присутни и директори школа и просветни саветници школских управа, који су својим активним учешћем и предлозима значајно допринела квалитету саме обуке.

Водитељ – ментор у школама:

  • OШ „Вук Караџић”, Бач
  • OШ „Петар Петровић Његош”, Зрењанин
  • OШ „23 октобар”, Сремски Карловци

Драгана Пелемиш, стручни сарадник-педагог
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top