Маја Оклобџија Слијепчевић

Позиција: водитељ обуке

Обука Развој међупредметних компетенција која је са пуним правом, по решењу Министарства просвете, проглашена обуком од јавног значаја, поставља ученика у центар образовног процеса, а наставницима пружа могућност да на креативан начин, кроз сараднички однос унутар школе и ван ње, ради на развијању функционалних знања.

Највећа добит за учеснике обуке се огледала у сарадњи и размени идеја; увиду да су тематски, интердисциплинарни и интегративни приступ настави веома значајни за стицање функционалних знања; да креирање разноврсних активности, као и коришћење различитих метода и техника воде развоју међупредметних компетенција.

Продукти, настали на семинару, пружају могућност наставницима да најбољи начин искористе креативне идеје, примере их могућностима својих ученика и ресурсима школе и на тај начин подстакну развој међупредметних компетенција.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ „Душан Јерковић”, Банатски Карловац
  • ОШ „Илија Гарашанин”, Гроцка
  • ОШ „Жарко Зрењанин”, Банатско Ново Село

Маја Оклобџија Слијепчевић, школски психолог
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top