Марина Остојић

Позиција: водитељ обуке

Обука за програм од јавног интереса, по решењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја, „Развој међупредметних компетенција”, била је велики изазов за запослене у школама. За програм је владало велико интересовање и мотивисаност учесника била је видна на обукама кроз активно учешће.

Повезивање са искуством учесника, са свакодневним наставним и ваннаставним активностима, охрабрило је учеснике да на креативан начин, кроз међупредметни приступ настави и учењу, осмишљавају  низ конкретних активности којима оспособљавају ученике да у реалном контексту одговорно употребе научено за решавање важних животних ситуација, као функционално и применљиво знање које носе из школе. Ова подршка наставницима са фокусом на остваривање исхода, достизање стандарда и развој међупредметних компетенција, помаже наставницима да оспособе ученике за остваривање миленијумских циљева: лични и професионални развој ученика и допринос квалитету живота у друштвеној заједници.

Препорука школама: сваки садржај који одаберете за остваривање исхода и развој међупредметних компетенција, примерите потенцијалу и карактеристикама ученика, кроз инструкције за рад на задатку које садрже више нивое учења из Блумове таксономије образовних циљева, јер је управо инструкција моћ наставника којом подстиче развој ученика сваке врсте. И нека вас увек води мисао како да одабрани садржај кроз инструкције буде примерен функционалној примени знања и вези са стварним животним ситуацијама.

Водитељ – ментор у школама:

  • ОШ „Љубиша Урошевић”, Рибаре
  • ОШ „Ђура Јакшић”, Параћин
  • ОШ „Момчило Поповић Озрен”, Параћин
  • ОШ „Рада Миљковић”, Јагодина
  • ОШ „Растко Немањић Свети Сава”, Нова Пазова

Марина Остојић, школски педагог
водитељ/ментор обуке РМК

Go to Top